Plynár Bratislava vyrieši akýkoľvek problém týkajúci sa plynu

11 aug

Sú remeslá, ktoré vznikli dávno a stále majú svoje uplatnenie, ale aj mladšie ale na druhej strane mimoriadne dôležité. Jedným z takýchto mladších remesiel je plynár Bratislava. S plynovými prípojkami sa stretávame niekoľko desaťročí a práve plynar Bratislava je odborník. Plynár Bratislava sa zaoberá rôznymi revíziami, ktoré predlžujú životnosť plynových zariadení, kontrolami, úpravami, zapojením alebo odpojením plynových spotrebičov s potvrdením do záručného listu certifikovaným plynárom, rekonštrukciami plynových rozvodov, plynoinštaláciami, výmenou uzáverov a hadíc na plynových zariadenia, tlakovými skúškami a revíziami, výmenou hlavného uzáveru plynu, odstraňovaním únikov plynu či revíziou plynovej prípojky.

Revízia plynových kotlov a vydávanie potvrdenia o vykonanej prehliadke

Cenovo dostupný plynar Bratislava
Služby plynára v Bratislave – kedy ich využiť?

Plynár Bratislava je teda mimoriadne žiadané povolanie. Žiadané pre každého, kto má alebo zamýšľa dotiahnuť plyn domov, prípadne zapojiť alebo opraviť spotrebič, ktorý je napojený na plyn. Plynár Bratislava taktiež vykonáva rôzne revízie, okrem iného, čo je mimoriadne dôležité aj revíziu plynového kotla. Tá sa vykonáva podľa odporúčaní, najčastejšie v intervale dvoch rokov. Po jej vykonaní a výmene potrebných náležitostí plynár označí kotol s uvedením nasledujúcej revízie a vydá o práci potvrdenie. Bez tejto pravidelnej kontroly by plynový kotol v rodinnom dome slúžil len zlomok toho, čo by mal po pravidelnej prehliadke odborníkom. Práve preto je potrebné na tieto prehliadky myslieť. Revízie kotlov, ktoré sú umiestnené v bytovkách alebo v podnikateľských objektoch sú aj podmienené zákonom.  Vydanie potvrdenia o revízii kotla je podmienkou vyplatenia poistky v prípade poistnej udalosti. V platnej legislatíve je uvedené, že každé zariadenie na 50 KW má povinnosť podrobiť sa revízii raz ročne – čo platí pre bytovky a podnikateľské subjekty.

Plynová prípojka

Po sumarizácii najrôznejších dokumentov k žiadosti o zavedenie plynovej prípojky do rodinného domu je potrebné písomne osloviť aj plynára Bratislava. Plynová prípojka sa ukončuje hlavným uzáverom plynu na hranici pozemku. Je ľahko prístupná pre plynárov. Po jej realizácii sa ešte pred zásypom geodeticky zameria a spracuje. Prípojku a akýkoľvek zásah do zariadení s plynom je možný len pre odborne spôsobilú a kvalifikovanú osobu, teda pre plynára Bratislava. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia a majetku. Viac informácií na nasledujúcej stránke: https://www.teplydomov.sk/.