Na čo slúži marketingový plán?

25 jan

Marketingový plán je nepostrádateľným nástrojom pre podniky, ktoré sa snažia načrtnúť svoje marketingové zámery a ciele. Slúži ako kľúčový plán, ktorý je dôležitý pri určovaní cieľovej skupiny, stanovovaní pozície na trhu a plánovaní požadovaných výsledkov. Marketingový plán uľahčuje identifikáciu týchto dôležitých faktorov a umožňuje podnikom zefektívniť svoje úsilie a optimálne rozdeliť zdroje. Na čo presne je však marketingový plán určený? Jeho hlavným účelom je poskytnúť štruktúrovaný prístup k marketingu s využitím presne definovaných metód na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Načrtáva stratégie na získanie podielu na trhu, zviditeľnenie a výrazné zvýšenie rastu podniku. Pomocou marketingového plánu si podniky môžu stanoviť dosiahnuteľné ciele a vypracovať realistické stratégie na ich splnenie. Tie môžu zahŕňať taktiky na získanie nových zákazníkov, stratégie na udržanie existujúcich zákazníkov alebo plány na zviditeľnenie značky. Okrem toho usmerňuje rozhodovacie procesy, pomáha predpovedať budúce trendy a pomáha podnikom efektívne riadiť zmeny na trhu a reagovať na ne. Marketingový plán teda slúži ako kompas, ktorý vedie podniky v ich marketingovom úsilí, zabezpečuje, že zostanú na správnej ceste pri dosahovaní svojich cieľov, a pomáha im orientovať sa v neustále sa vyvíjajúcom trhovom prostredí.

Marketingový plán načrtáva stratégie a taktiky

ASUS Business SK | IT Solutions

Marketingový plán je v podstate strategický plán, ktorého cieľom je zosúladiť obchodné stratégie s marketingovými cieľmi, načrtnúť poznatky o cieľovej skupine a stanoviť marketingové taktiky, ktoré budú efektívne propagovať produkty alebo služby podniku na požadovanom trhu. Tento základný nástroj pomáha podnikom pri určovaní hlavných marketingových kanálov a správ, ktoré budú rezonovať pri sprostredkovaní hodnotovej ponuky ich potenciálnym zákazníkom. Načrtáva cenové stratégie, pričom zohľadňuje trhové trendy, konkurenciu a vnímanú hodnotu výrobku alebo služby v mysliach spotrebiteľov. Rovnako dôležitý je rozhodovací proces týkajúci sa distribučných metód, ktorý zabezpečuje, aby sa ponuka pohodlne dostala k cieľovým zákazníkom v správnom čase. Okrem toho sa na stimuláciu dopytu a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi strategicky plánujú propagačné činnosti zahŕňajúce reklamu, digitálny marketing, vzťahy s verejnosťou, podporu predaja a priamy marketing. Marketingový plán však neslúži len na získavanie nových zákazníkov, ale má zásadný význam aj pre udržanie existujúcich zákazníkov tým, že podporuje pozitívnu skúsenosť so značkou, ktorá ich núti pokračovať v nákupoch a propagovať ponuku spoločnosti. Marketingový plán preto v podstate plní dvojitú funkciu získavania aj udržiavania zákazníkov a riadi trajektóriu rastu podniku.